0945318051

Thanh toán bù trừ tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Bù trừ và thanh toán là công việc được thực hiện thường xuyên sau mỗi ngày giao dịch Hợp đồng tương lai hàng hóa (HĐTL HH) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Để thực hiện công tác bù trừ và thanh toán, ngay sau khi kết thúc ngày giao dịch, toàn bộ dữ liệu về...