Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 20/7/2021

Đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức 1384 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang xuống, từ vùng quá mua cho thấy lực bán xuống đang mạnh. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, giá đóng cửa đảo chiều giảm mạnh dưới số hỗ trợ thứ nhất là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi về vùng kháng cự mạnh là vùng 1404 rồi bán xuống. Giá đậu tương có thể giảm vùng 1372 cents.

Khô đậu tương tháng 9

Kho dau tuong

Khô đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức 361 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống từ dưới trung bình cho thấy áp lực bán đang yếu dần. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và ngay tại số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương gãy vùng 358 có thể bán xuống. Giá khô đậu tương có thể giảm về 354 usd.

Dầu đậu tương tháng 9

dau dau tuong

Dầu đậu tương tháng 9  đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức 64,90 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, ở trong vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều. Giá đóng cửa đảo chiều giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và ngay tại số hỗ trợ thứ 2 là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu gãy vùng 64,82 có thể bán xuống. Dầu đậu tương có thể giảm về mức giá 64,14 cents.

Ngô tháng 9

ngô

Ngô tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 556 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ dưới trung bình cho thấy áp lực bán đang yếu dần. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày, dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh Ngô hồi lên vùng 558 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ngô có thể giảm về mức giá 541 cents.

Lúa mỳ tháng 9

lúa mỳ

Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức 700 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, sát vùng quá mua sẽ hỗ trợ tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Lúa mỳ hiện đang ở vùng kháng cự khá mạnh là vùng 700, mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Đường thô tháng 10

đường thô

Đường thô tháng 10 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 17,18 cents/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình cho thấy lực bán đang mạnh dần lên. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người có thể đợi đường hồi lên vùng 17,34 rồi bán xuống. Đường có th ể giảm về mức giá 17,00 cents.

Cà phê Robusta tháng 9

cà phê robusta

Cà phê Robusta tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 1731 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, ở trong vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa giảm nằm ngay trên đường trung bình động 9 ngày và số hỗ trợ thứ 3 là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Cà phê hiện đang ở vùng hỗ trợ khá mạnh là vùng 1730, mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Dầu cọ tháng 10

dầu cọ

Dầu cọ tháng 10 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức 4145 ringgit/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, giá đóng cửa đảo chiều giảm trên đồ thị ngày là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong, xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh. Dầu cọ có thể giảm về vùng giá 3993 ringgit.

Ca cao tháng 9

ca cao

Ca cao tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 2244 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn nếu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa đảo chiều giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới hỗ trợ thứ 2 là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người có thể canh Ca cao hồi về vùng 2276 rồi bán xuống. Cacao có thể giảm về vùng giá 2190 usd.